Преку оваа форма можете да аплицирате за кредит веднаш.

Прикачете ги документите , пополнете ги полињата и ќе ве контактираме.

Ви благодариме на довербата.

Прикачете ги двете административни забрани, потврдата и изјавата за редовно отплатување на кредит во следните формати: .jpg, .doc, .docx, .pdf

[easy_contact_forms fid=2] Документи потребни за прикачување:

1. Админстративна забрана ( во два примерока)

2. Изјава и потврда за редовен работен однос

3. Согласност до МКБ

 

 

 

НАПОМЕНА : Моите лични податоци ги доставувам по сопствена волја и согласен сум Финансиското друштво да ги користи, односно обработува за цело време додека трае постапката за кредит.