НЕНАМЕНСКИ ТОП КРЕДИТ е наменет за сите кредитоспособни лица кои се во редовен работен однос.
Во зависност од примањата може да се одобри кредит до 250.000,00 денари.

Право на користење на кредитот имаат државјани на Р.С.Македонија со постојано место на живеење во Р.С.Македонија, со заснован редовен работен однос  на не/определено работно време во бонитетни претпријатија/друштва прифатливи за ФД.

Учесниците во кредитот на денот на достасување на последниот ануитет согласно договорот за кредит неможе да бидат постари од 64 години за мажи и 62 години за жени (по исклучок 66 год. за мажи и 64 год. за жени доколку се обезбеди дополнително обезбедување од корисникот на кредит).

  • Износ на кредитот  до 250.000,00 денари
  • Каматна стапка 5,75% за време на вонредна состојба, променлива за остатокот на периодот
  • Рок до 60 месеци
  • Можност за грејс период до 3 месеци
  • Обезбедување Меница
  • Обработка на барањето за кредит 1% од одобрениот износ на кредитот еднократно,
  • Апликативен трошок 500 денари

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет.

Останати трошоци – од 100,200 и 500 денари за меница (во зависност од одобрениот износ на кредит)

Потребна документација:

Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
Потврда за висина на примања како за кредитобарателот

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

– Образец  М1/М2

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

  • БЕЗ ЖИРАНТИ
  • меница издадена и акцептирана од страна на кредитокорисникот во форма на Нотарски акт со извршна клаузула
  • жирант (опционо)