Пополнува физичко лице

СОГЛАСНОСТ за доставување извештај од МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ(МКБ).


Давам согласност на

ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ЕУРО МК ДОО СКОПЈЕ

(назив на Корисникот на податоци)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.
Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај, Оптимален извештај.

Запознаен/а сум дека:

1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна согласност.

2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.

3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на Корисникот на податоци.

4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.

5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08, 24/11, 166/14 и 192/15) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр.07/05, 103/08 ,124/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16).