Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

Износ на кредитот  до 40.000,00 ЕУР (до 70% од проценетиот износ)
Каматна стапка  9% за време на вонредна состојба, променлива за остатокот на периодот
Рок до 15 години
Обезбедување залог хипотека, можност за приклучување на кокредитокорисник
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ  21,53 % за кредит во износ од 1.200.000,00 денари, со каматна стапка од 9,00%, со рок на отплата од 120 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка на МКБ 350 денари
Провизија за управување на кредит 0,40% месечно

 

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница

Потребна документација

 • Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
 • Потврда за висина на примања како за кредитобарателот
 • Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци за кредитобарателот

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– тековна состојба од Централен регистар

Превземи документи за апликација за кредит за кредитобарател

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 5. Менична изјава
 6. Изјава за поврзаност
 7. Согласност за лични податоци
 8. Изјава за 1/3 од плата
 9. Изјава за носител на јавна функција
 10. Налог за трансакциска сметка
 11. Изјава за вистински сопственик