Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија со статус на редовен студент.

Износ на кредитот  до 150.000,00 денари
Каматна стапка  9,25%, променлива за остатокот на периодот со кокредитобарател и со жирант
Рок до 48 месеци
Обезбедување меница, жирант, кокредитобарател
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ  18,70% за кредит во износ од 150.000,00 денари, со каматна стапка од 9.25%, со рок на отплата од 48 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница

Потребна документација

  • Заверен индекс и потврда за редовни студии
  • Заверени административни забрани во два примерока за жирантoт
  • Потврда за висина на примања за жирантот

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод на трансакциска сметка за последни 3 месеци

– Образец М1/М2

 

 

 

Документи со еден (1) жирант