Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија со статус на редовен студент.

Износ на кредитот  до 150.000,00 денари
Каматна стапка  14%, променлива за остатокот на периодот со кокредитобарател и со жирант
Рок до 48 месеци
Обезбедување меница, жирант, кокредитобарател
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ  23,94% за кредит во износ од 150.000,00 денари, со каматна стапка од 14%, со рок на отплата од 48 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка во МКБ 350 денари
Провизија за управување со кредит 0,40% месечно

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница

Потребна документација

 • Заверен индекс и потврда за редовни студии
 • Заверени административни забрани во два примерока за жирантoт
 • Потврда за висина на примања за жирантот

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод на трансакциска сметка за последни 3 месеци

– Образец М1/М2

———————————————————————————————————————————————————–

Превземи документи за апликација за кредит за кредитобарател

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Менична изјава
 5. Изјава за поврзаност
 6. Согласност за лични податоци
 7. Изјава за 1/3 од плата
 8. Изјава за носител на јавна функција
 9. Налог за трансакциска сметка
 10. Изјава за вистински сопственик

Превземи документи за апликација за кредит за жирант

 1. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 2. Согласност МКБ
 3. Административна забрана и потврда х 2 примерок
 4. Изјава за поврзаност
 5. Согласност за лични податоци
 6. Изјава за 1/3 од плата
 7. Изјава за носител на јавна функција