Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

Износ на кредитот  до 150.000,00 денари
Каматна стапка   10%, променлива за остатокот на периодот
Рок 24 месеци со можност за продолжување до 60.000,00 денари; 48 месеци со можност за продолжување до 150.000,00 денари
Обезбедување меница, жирант/и, депозит
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ   20,08% за кредит во износ од 100.000,00 денари, со каматна стапка од 10%, со рок на отплата од 24 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари

– до 60.000,00 денари без жиранти

– над 60.000,00 денари со 1 жирант

Износот на месечниот минимум за плаќање е 3% од вкупниот долг плус камата за искористениот износ.

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница

Потребна документација

  • Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
  • Заверени административни забрани во два примерока за секој жирант поединечно
  • Потврда за висина на примања како за кредитобарателот така и за секој жирант поединечно

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последни 3 месеци

– Образец М1/М2

– Здравствена легитимација/ФЗО број за кредитобарател/жирант

 

Документи без жирант

Документи со еден (1) жирант