Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

Износ на кредитот  до 150.000,00 денари
Каматна стапка   10%, променлива за остатокот на периодот
Рок 24 месеци со можност за продолжување до 60.000,00 денари; 48 месеци со можност за продолжување до 150.000,00 денари
Обезбедување меница, жирант/и, депозит
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ   20,08% за кредит во износ од 100.000,00 денари, со каматна стапка од 10%, со рок на отплата од 24 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари

– до 60.000,00 денари без жиранти

– над 60.000,00 денари со 1 жирант

Износот на месечниот минимум за плаќање е 3% од вкупниот долг плус камата за искористениот износ.

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница

Потребна документација

 • Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
 • Заверени административни забрани во два примерока за секој жирант поединечно
 • Потврда за висина на примања како за кредитобарателот така и за секој жирант поединечно

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последни 3 месеци

– Образец М1/М2

– Здравствена легитимација/ФЗО број за кредитобарател/жирант

 

Превземи документи за апликација за кредит за кредитобарател

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 5. Менична изјава
 6. Изјава за поврзаност
 7. Согласност за лични податоци
 8. Изјава за 1/3 од плата
 9. Изјава за носител на јавна функција
 10. Налог за трансакциска сметка

 

———————————————————————————————————————————————————–

Превземи документи за апликација за кредит за жирант/и

 1. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 2. Согласност МКБ
 3. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 4. Изјава за поврзаност
 5. Согласност за лични податоци
 6. Изјава за 1/3 од плата
 7. Изјава за носител на јавна функција
 8. Налог за трансакциска сметка