Потрошувачкиот кредит е наменет за сите кредитоспособни лица кои се во редовен работен однос.
Во зависност од примањата може да се одобри до 350.000,00 денари. Каматната стапка изнесува 14%.

Износ на кредитот  до 350.000,00 денари
Каматна стапка   14%, променлива за остатокот на периодот
Рок до 60 месеци (5 години)
Обезбедување меница, жирант
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка во МКБ 350 денари
Провизија за управување на кредит 0,40% месечно

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – од 100 до 500 денари за меница (во зависност од одобрениот износ на кредит)

Доколку кредитокорисникот има месечни примања над просечната плата во Р. Македонија, тој може да има специфична кредитна способност, ануитетот може да биде во висина од 1/2 од неоптоварените месечни нето примања.

Потребна документација

 • Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
 • Заверени административни забрани во два примерока за жирантот
 • Потврда за висина на примања како за кредитобарателот така и за жирантот

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

– Образец М1/М2

– Здравствена легитимација/ФЗО број

———————————————————————————————————————————————————–

Превземи документи за апликација за кредит за кредитобарател

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 5. Менична изјава
 6. Изјава за поврзаност
 7. Согласност за лични податоци
 8. Изјава за 1/3 од плата
 9. Изјава за носител на јавна функција
 10. Изјава за вистински сопственик

Превземи документи за апликација за кредит за жирант

 1. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 2. Согласност МКБ
 3. Административна забрана и потврда х 2 примерок
 4. Изјава за поврзаност
 5. Согласност за лични податоци
 6. Изјава за 1/3 од плата
 7. Изјава за носител на јавна функција