Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

Износ на кредитот  до 250.000,00 денари
Каматна стапка   14%, променлива за остатокот на периодот
Рок до 36 месеци (3 години)
Обезбедување меница, жирант/и
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ 24,31% за кредит во износ од 250.000,00 денари, со каматна стапка од 10%, со рок на отплата од 36 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка на МКБ 350 денари
Провизија за управување на кредит 0,40% месечно

– до 120.000,00 денари со 1 жирант и меница од 200 денари

– од 120.000,00 денари до 250.000,00 денари со 2 жиранти и меница од 500 денари

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница

Кредитобарателот не може да има повеќе од 75 години на денот на последната обврска или повеќе само со одлука од повисок орган.

Потребна документација

 • Потврда од ПИОМ за исплатени последни 3 пензии
 • Заверени административни забрани во два примерока за секој жирант поединечно
 • Потврда за висина на примања за секој жирант поединечно

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

– Образец М1/М2

– Здравствена легитимација/ФЗО број

Превземи документи за апликација за кредит за кредитобарател

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Менична изјава
 5. Изјава за поврзаност
 6. Согласност за лични податоци
 7. Изјава за 1/3 од плата
 8. Изјава за носител на јавна функција
 9. Налог за трансакциска сметка
 10. Изјава за вистински сопственик

 

———————————————————————————————————————————————————–

Превземи документи за апликација за кредит за жирант/и

 1. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 2. Согласност МКБ
 3. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 4. Изјава за поврзаност
 5. Согласност за лични податоци
 6. Изјава за 1/3 од плата
 7. Изјава за носител на јавна функција
 8. Налог за трансакциска сметка