Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

Износ на кредитот  до 250.000,00 денари
Каматна стапка   10%, променлива за остатокот на периодот
Рок до 36 месеци (3 години)
Обезбедување меница, жирант/и
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ 19,82% за кредит во износ од 250.000,00 денари, со каматна стапка од 10%, со рок на отплата од 36 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари

– до 120.000,00 денари со 1 жирант и меница од 200 денари

– од 120.000,00 денари до 250.000,00 денари со 2 жиранти и меница од 500 денари

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница

Кредитобарателот не може да има повеќе од 75 години на денот на последната обврска или повеќе само со одлука од повисок орган.

Потребна документација

  • Потврда од ПИОМ за исплатени последни 3 пензии
  • Заверени административни забрани во два примерока за секој жирант поединечно
  • Потврда за висина на примања за секој жирант поединечно

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

– Образец М1/М2

– Здравствена легитимација/ФЗО број

 

 

Апликација со еден (1) жирант

Апликација со двајца (2) жиранти