Ненаменски кредит со залог на девизи

Износ на кредитот  до90% од вредноста на девизите по среден пресметковен курс на НБРМ – до 1.000.000,00 денари
Каматна стапка  14%, променлива за остатокот на периодот до 36 месеци ;и над 36 месеци
Рок
Обезбедување залго девизи
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитотдо почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка во МКБ 350 денари
Провизија за управување на кредит 0,40 % месечно

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Потребна документација:

 • Девизи обезбедени со
 • Изјава за заложување на девизи
 • договор за залог

– За вработени лица во приватни претпријатија потребни се уште и рекапитулари ( декларација за прием)

за последните три месеци и тековна состојба од Централен регистар

– Здравствена легитимација/ФЗО број

Превземи документи за апликација за кредит за кредитобарател

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 5. Менична изјава
 6. Изјава за поврзаност
 7. Согласност за лични податоци
 8. Изјава за 1/3 од плата
 9. Изјава за носител на јавна функција
 10. Налог за трансакциска сметка
 11. Изјава за вистински сопственик