Ненаменски кредит со залог на девизи

Износ на кредитот  до90% од вредноста на девизите по среден пресметковен курс на НБРМ – до 1.000.000,00 денари
Каматна стапка  10%, променлива за остатокот на периодот до 36 месеци ;и над 36 месеци
Рок
Обезбедување залго девизи
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитотдо почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Потребна документација:

  • Девизи обезбедени со
  • Изјава за заложување на девизи
  • договор за залог

– За вработени лица во приватни претпријатија потребни се уште и рекапитулари ( декларација за прием)

за последните три месеци и тековна состојба од Централен регистар

– Здравствена легитимација/ФЗО број