Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

Износ на кредитот  до 300.000,00 денари
Каматна стапка  14%, променлива за остатокот на периодот
Рок до 36 месеци
Обезбедување залог хипотека
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитотдо почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ  24,31% за кредит во износ од 300.000,00 денари, со каматна стапка од 14%, со рок на отплата од 36 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка на МКБ 350 денари
Провизија за управување на кредит 0,40% месечно

3 % провизија за предвремено затворање на кредитот

Потребна документација

 • Потврда за остварување на приходи
 • Документ за извршена проценка на златото од страна на овластен златар
 • Договорен залог – злато

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Здравствена легитимација/ФЗО број

 

Превземи документи за апликација за кредит

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 5. Менична изјава
 6. Изјава за поврзаност
 7. Согласност за лични податоци
 8. Изјава за 1/3 од плата
 9. Изјава за носител на јавна функција
 10. Налог за трансакциска сметка
 11. Изјава за вистински сопственик