Кредит за одмор е наменет за сите кредитоспособни лица кои се во редовен работен однос.
Во зависност од примањата може да се одобри до 250.000,00 денари. Каматната стапка изнесува 14%.

Износ на кредитот  до 250.000,00 денари
Каматна стапка  14%, променлива за остатокот на периодот
Рок до 48 месеци
Обезбедување Меница
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка во МКБ 350 денари
Провизија за управување со кредит 0,40 % месечно

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – од 100 до 500 денари за меница (во зависност од одобрениот износ на кредит)

Потребна документација:

 • Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
 • Потврда за висина на примања како за кредитобарателот

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

– Образец  М1/М2

– Здравствена легитимација/ФЗО број

———————————————————————————————————————————————————–

Превземи документи за апликација за кредит

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 5. Менична изјава
 6. Изјава за поврзаност
 7. Согласност за лични податоци
 8. Изјава за 1/3 од плата
 9. Изјава за носител на јавна функција
 10. Налог за трансакциска сметка
 11. Изјава за вистински сопственик