Консолидарниот кредит е тип на кредит кој служи за затворање на сите обврски со цел олеснување на клиентот за плаќање на обврските. Со овој тип на кредит клиентот ќе биде фокусиран само на една обврска.

Износ на кредитот  до 1.000.000,00 денари
Каматна стапка 14%, променлива за остатокот на периодот 
Рок до 120 месеци (10 години)
Обезбедување меница, жирант/и
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ  22,29% за кредит во износ од 1.000.000,00 денари, со каматна стапка од 14%, со рок на отплата од 120 месеци.
-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари
Проверка во МКБ  350 денари
Провизија за управување на кредит  0,40% месечно

Без провизија за предвремено затворање на кредитот Останати трошоци – 100 до 500 денари за меница (во зависност од одобрениот износ на кредит) Потребна документација:

 • Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
 • Заверени административни забрани во два примерока за секој жирант поединечно
 • Потврда за висина на примања како за кредитобарателот така и за секој жирант поединечно

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последните три месеци

– Образец М1/М2

– Здравствена легитимација/ФЗО број

———————————————————————————————————————————————————–

Превземи документи за апликација за кредит за кредитобарател

 1. Апликација за кредит
 2. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 3. Согласност МКБ
 4. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 5. Менична изјава
 6. Изјава за поврзаност
 7. Согласност за лични податоци
 8. Изјава за 1/3 од плата
 9. Изјава за носител на јавна функција
 10. Налог за трансакциска сметка
 11. Изјава за вистински сопственик

 

———————————————————————————————————————————————————–

Превземи документи за апликација за кредит за жирант/и

 1. Апликација за регистрација на клиент за физичко лице
 2. Согласност МКБ
 3. Административна забрана и потврда х 2 примерока
 4. Изјава за поврзаност
 5. Согласност за лични податоци
 6. Изјава за 1/3 од плата
 7. Изјава за носител на јавна функција
 8. Налог за трансакциска сметка