Апликација за кредит

Податоци за статус на кредитобарател

Податоци за приходи и расходи

Месечни приходи

Месечни расходи

Податоци за обврски по кредити и останати обврски

Понудено обезбедување

Податоци за прв жирант


Податоци за втор жирант


Податоци за трет жирант


Податоци на залогот


Со пополнување на апликацијата за кредит, изјавувам:

1) Под целосна материјална и кривична одговорност ја потврдувам комплетноста и точноста на наведените податоци, запознаен/на сум со значењето на наведувањето на податоците за реализирање на ова Барање и задолжителноста на бараните податоци, при што се обврзувам дека при промена на податоците благовремено ќе го информирам ФД најдоцна во рок од 15
дена, ако не е поинаку определено;

2) Запознаен/на сум со условите за користење на овој кредитен продукт, со содржината и условите од договорот пред неговото склучување и за сите видови на трошоци кои се директно поврзани со користењето на овој кредитен продукт и истите ги прифаќам;

3) Согласен/на сум ФД да ги користи моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и да ги добие потребните информации со цел да изврши проверка и/или верификација на мојата
кредитоспособност од релевантни бази на податоци како Македонско кредитно биро (МКБ) и слично а согласно со законските прописи, како и да ги издава податоците на трето/ти лица со кое/и ФД има склучено посебен договор за пренос на податоци со цел наплата на побарувањата;

4) Согласен/на сум, ФД да ме информира за донесената конечна одлука за (не)одобрување на барањето за кредит преку: (се означува со x) Телефонски - преку наведениот/те телефон/ни за контакт Писмено - преку наведената адреса за контакт Електронски - преку наведата електронска пошта

5) Согласен/на сум ФД да ги измени, дополни, избрише и/или да го сопре користењето на моите лични податоци, доколку промените потекнуваат од законски дозволени извори, без обврска ФД претходно или дополнително да ме извести;

6) Согласен/на сум, моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања за сите производи и услуги на ФД, како и дека сум информиран за моето право со поднесување на писмено барање во ФД , во секој момент, без надомест, да ми биде повлечена оваа согласност;

7) Согласен/на сум, ФД во секое време да ме информира преку погоре наведениот/те телефон/ни за контакт за износот на доспеаните а неподмирени обврски;