Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

Износ на кредитот  до 300.000,00 денари
Каматна стапка 10,90%
Рок до 36 месеци
Обезбедување залог хипотека
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитотдо почеток на пресметка на првиот ануитет
СВТ  13,02% за кредит во износ од 300.000,00 денари, со каматна стапка од 10,90%, со рок на отплата од 36 месеци.-Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, износот на кредитот и трошоците, како и номиналната каматна стапка
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари

3 % провизија за предвремено затворање на кредитот

Потребна документација

  • Потврда за остварување на приходи
  • Документ за извршена проценка на златото од страна на овластен златар
  • Договорен залог – злато

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– тековна состојба од Централен регистар

 

Документи за апликација