Кредит за одмор е наменет за сите кредитоспособни лица кои се во редовен работен однос.
Во зависност од примањата може да се одобри до 180.000,00 денари. Каматната стапка изнесува 10,25%.

Износ на кредитот  до 180.000,00 денари
Каматна стапка 10.25%
Рок до 36 месеци
Обезбедување Меница
Интеркаларна камата Интеркаларна камата се пресметува од денот на исплата на кредитот до почеток на пресметка на првиот ануитет
Манипулативен трошок 1% од износот еднократно
Апликативен трошок 500 денари

Без провизија за предвремено затворање на кредитот

Останати трошоци – од 100 до 200 денари за меница (во зависност од одобрениот износ на кредит)

Потребна документација:

  • Заверена административна забрана во два примерока за кредитобарателот
  • Потврда за висина на примања како за кредитобарателот

За вработени лица во приватни претпријатија потребни се:

– Рекапитулари ( декларација за прием) за последните три месеци

– Тековна состојба од Централен регистар

– Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

– Образец  М1/М2

 

 

Документи без жиранти